Molenkade – Cultuurhistorie, Natuur en Waterberging

In het kader van de het weer aanschouwelijk maken van onze historie wordt de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer in ere hersteld. Als civieltechnisch projectleider begeleid ik dit multidisciplinair project. Hoofddoel van het project is het uitleggen van de cultuurhistorie van het inunderen van het landschap.

Daarnaast wordt er in dit 130 ha. groot gebied waterberging gerealiseerd. Samen met het Waterschap Rivierenland maken we Nederland zo weer een stukje droger.

Ook de natuur wordt niet vergeten. In het gehele plan wordt de natuurwaarde in stand gehouden. Daar waar mogelijk wordt de natuurwaarde zelfs versterkt. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezige flora en fauna. Welke beplanting hoort historisch gezien in het gebied thuis en hoe kan die beplanting hersteld worden. Zo wordt er bijvoorbeeld grond afgegraven om een betere grondslag te bereiken.

Als adviseur ben ik betrokken bij de Europese aanbesteding van het besteksgereedmaken van het Technich Ontwerp (TO). Daarnaast heb ik het Voorlopig Technisch Ontwerp (VTO) beoordeeld.

Het gehele plan komt tot stand in samenwerking met de gemeente Culemborg, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en Stichting Nieuwe Hollandse Waterlinie.